Inloggen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die Logiprof aanbied.

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: Onder Opdrachtgever wordt verstaan de organisatie waar Logiprof aanbiedingen aan heeft gedaan en/of waar Logiprof diensten en/of producten aan levert.
 2. Opdracht: Onder Opdracht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: werving & selectie door Logiprof voor Opdrachtgever en/of Deta-vast inzet door Medewerkers van Logiprof bij Opdrachtgever en/of inzet op detacheringbasis van Medewerkers van Logiprof bij Opdrachtgever en/of Interimmanagement inzet door Medewerkers van Logiprof of rechtspersoon via Logiprof bij opdrachtgever.
 3. Kandidaat/Medewerker: In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van Kandidaat in geval van werving & selectie en van Medewerker in geval van Deta-vast Opdrachten, Detachering of Interim Management Opdrachten.
 4. Werving en selectie: Van werving & selectie is sprake indien Logiprof één of meer geschikt geachte Kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever (of vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming) selecteert en mondeling of schriftelijk bij die Opdrachtgever introduceert. 
 5. Deta-vast Opdracht: Er is sprake van een Deta-vast Opdracht wanneer voor aanvang van de inzet van een Medewerker van Logiprof met Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtgever na een afgesproken periode van detachering en betaling van een afgesproken overnamefee de Medewerker in vaste dienst kan nemen.
 6. Detachering Opdracht: Er is sprake van Detachering Opdracht wanneer een Medewerker van Logiprof voor een bepaalde of onbepaalde periode een Medewerker wordt ingezet bij Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 7. Interim-management Opdracht: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Logiprof wordt voorgedragen om een bepaald project uit te (doen) voeren bij Opdrachtgever, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Logiprof zo’n project uitvoert/doet uitvoeren. Er is geen sprake van vaste functievervulling zijnde een loondienstbetrekking of een betrekking waarbij rechtspositioneel een hiërarchische gezagsverhouding ontstaat tussen Opdrachtgever en Logiprof, maar een situatie waarbij de extern adviseur de tijdelijke rol van leidinggevende inneemt.

Artikel 2: Facturatie

 1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd.
 2. Facturering voor detachering of een Detavast opdracht zal, tenzij anders wordt overeengekomen, tweewekelijks achteraf geschieden. Facturering van overige kosten zal zo spoedig mogelijk nadat deze bekend zijn geschieden. Facturering van een overnamefee bij een Deta-vast opdracht vindt plaats nadat het aantal afgesproken uren detachering voorbij is.
 3. Bij Interim-management brengt Logiprof bij de Opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in rekening, tenzij daarover van tevoren tussen Logiprof en de Opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt. 
 4. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct of niet geheel correct is, dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd te melden. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht met de factuur in te stemmen. 
 5. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist en dit binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd heeft aangegeven bij Logiprof, is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 6. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Logiprof met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 7. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de werkzaamheden van de medewerker aan te geven een van de standaard afwijkende factuur te wensen, waaronder in ieder geval valt een betalingstermijn anders dan 14 dagen, gewenste betaling op de G-rekening, bijsluiting van verklaring betalingsgedrag, vermelding van kostenplaats en/of projectcode en/of afwijkend facturatie adres.

Artikel 3: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen hanteert Logiprof een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Indien Opdrachtgever de betalingsverplichting niet nakomt en Logiprof derden inschakelt teneinde betaling te bewerkstelligen, is Opdrachtgever verplicht de kosten die Logiprof hiervoor maakt te vergoeden.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan Logiprof verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op Logiprof, zonder schriftelijke machtiging van Logiprof of de bevoegde rechter.

Artikel 4: Relatiebeding

 1. Binnen 12 maanden nadat een Kandidaat, Medewerker of Rechtspersoon door Logiprof is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met Opdrachtgever zal deze de Kandidaat/Medewerker/Rechtspersoon niet in dienst nemen of inhuren, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan Logiprof voor zich laten werken, tenzij Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Logiprof heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Medewerker of de werving van de Kandidaat. 
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Logiprof voorgestelde Kandidaat, Medewerker of Rechtspersoon van Logiprof zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logiprof aan een derde bekend te maken, tenzij Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Logiprof heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de medewerker of de werving van de Kandidaat.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Logiprof gedurende de Opdracht alsmede 12 maanden na beëindiging daarvan medewerkers van Logiprof direct of indirect via een andere partij dan Logiprof voor zich laten werken, tenzij opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Logiprof heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de medewerkers. Dit geldt niet alleen voor medewerkers die aan Opdrachtgever zijn voorgesteld en medewerkers die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn geweest, maar ook voor alle medewerkers die bij Logiprof in dienst zijn of waren gedurende de looptijd van een van de Opdrachten. 
 4. Onder een redelijke vergoeding wordt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, een niet voor verrekening vatbare vergoeding verstaan opgebouwd uit: 25% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en emolumenten van de Kandidaat of Medewerker (wervingsvergoeding) en 100% van de werkelijke opleidingskosten die Logiprof in de laatste twee jaar van het dienstverband van de Medewerker heeft gemaakt.
 5. Bij Deta-vast opdrachten volgt niet eerder dan nadat het aantal overeengekomen declarabele uren en alle overige kosten die in verband met opdracht aan Opdrachtgever zijn gefactureerd en door Opdrachtgever betaald zijn, kwijtschelding van het relatiebeding, waarna Opdrachtgever zonder tussenkomst van Logiprof direct of indirect de medewerker bij Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie in dienst kan laten treden of werkzaamheden kan laten verrichten.
 6. Indien Opdrachtgever de medewerker voorstelt c.q. doorleent aan derden, verplicht Opdrachtgever zich zodanige contractuele afspraken met deze partij te maken dat deze gedurende 12 maanden nadat de medewerker is voorgesteld, tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende 12 maanden na het einde daarvan geen arbeidsrelatie kan aangaan met de medewerker, dan wel anderszins, de medewerker direct of indirect voor zich kan laten werken. 
 7. Op overtreding van dit relatiebeding, staat een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding of € 1.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Logiprof. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die uit het relatiebeding voortkomen.

2. VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE

Artikel 2.1: Aanvraag en selectie

 1. Opdrachtgever verstrekt Logiprof voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de Opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over de functie, functie-eisen, inschaling, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever geeft wijzigingen betreffende het functieprofiel door aan Logiprof.
 2. Logiprof selecteert aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meer Kandidaten die zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde Kandidaat af te wijzen.
 3. Logiprof is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 4. Logiprof schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Logiprof met Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een Kandidaat van Logiprof te werk te stellen.

Artikel 2.2: Beëindiging opdracht

 1. Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht. 
 2. Een Opdracht tot werving & selectie wordt als geannuleerd beschouwd: 
  • Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt; 
  • Wanneer Opdrachtgever in de behandelde vacature voorziet door aanstelling van een niet door Logiprof geselecteerde kandidaat.

Artikel 2.3: Wervingsfee

 1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt door Logiprof aan Opdrachtgever een wervingsfee van en schriftelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. Indien geen percentage is overeengekomen is het minimale percentage tenminste 30%. 
 2. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Logiprof aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na annulering van de Opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is. 
 3. Het bruto jaarsalaris wordt berekend als bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 12.96, inclusief 8% vakantiegeld en flexibele (prestatie)vergoedingen, dat de door Logiprof aangedragen kandidaat bij Opdrachtgever gaat verdienen. Wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege variabele componenten, dan sluiten partijen aan bij de door Logiprof vast te stellen marktwaarde van de kandidaat. De minimale wervingsfee is in dat geval tenminste € 10.000,-. In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een parttime dienstverband (een werkweek korter dan 40 uur), wordt het bruto jaarsalaris waarover de wervingsfee wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.
 4. Tenzij Opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de wervingsfee eveneens verschuldigd indien de door Logiprof geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever reeds bekend mocht blijken te zijn voor of gedurende de opdracht.
 5. De door Logiprof aan Opdrachtgever gefactureerde wervingsfee moet door Opdrachtgever geheel zijn voldaan vóór datum van indiensttreding. Indien de factuur niet voldaan is op de datum waarop de werkzaamheden van een door Logiprof geselecteerde kandidaat zouden aanvangen moet de startdatum worden uitgesteld totdat de wervingsfee geheel is voldaan.

Artikel 2.4: Garantieregeling

 1. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat, met tenminste een aanstelling voor de duur van één jaar, binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages: 
  • In de eerste en tweede maand na indiensttreding 75% 
  • In de derde en vierde maand na indiensttreding 50% 
  • In de vijfde en zesde maand na indiensttreding 25%
 2. Indien Opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken dient hij Logiprof, binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat, daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
 3. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de garantieregeling bij: 
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst gevolg is van fusie, reorganisatie, overname, faillissement, surseance van betaling of anderszins; of 
  • Opzegging van de arbeidsovereenkomst gevolg is van door Opdrachtgever gewijzigde arbeidsvoorwaarden, dan wel het niet nakomen van gemaakte afspraken;  of
  • Wijziging van de functie-inhoud.

3. VOORWAARDEN DETACHERING, DETA-VAST EN INTERIMMANAGEMENT

Artikel 3.1: Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. Logiprof zal de door haar te verrichten (advies-)diensten bij Interim-management naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, zorgvuldigheid en deskundigheid, met inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden van de offerte, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 
 2. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Opdracht een einddatum of projectduur wordt aangegeven. 
 3. In het kader van een interim managementopdracht, ofwel vervullen van een leidinggevende functie ad interim, wordt een voortgang- dan wel eindrapportage uitgebracht. De overeenkomst betreffende interim management wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer uiterlijk twee weken voor het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. 
 4. De Opdrachtgever kan de Opdracht verlengen na de genoemde einddatum of projectduur, de verlenging wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Opdrachtgever en Logiprof schriftelijk is afgeweken. 
 5. Iedere Opdracht, d.w.z. voor bepaalde of onbepaalde tijd, kan tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Bij deze tussentijdse opzegging blijven alle voorwaarden anders dan de einddatum van de Opdracht van toepassing.
 6. Het is Logiprof toegestaan de Opdracht met een opzegtermijn van ten minste vier weken te beëindigen indien de arbeidsovereenkomst tussen Logiprof en de Medewerker eindigt en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend kan worden voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Logiprof schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 3.2: Ontbinding van de Opdracht

 1. Logiprof heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Logiprof bestaande Opdracht op te schorten, dan wel deze Opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever herhaaldelijk in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Opdracht; of
  • Aannemelijk wordt dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Logiprof zal (kunnen) voldoen; of 
  • Opdrachtgever geliquideerd is, beëindigd wordt, anders dan ten behoeve van reconstructie, samenvoeging of samenwerking van ondernemingen; of 
  • In staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd danwel is verleend.
 2. Bij ontbinding van een Opdracht worden de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Logiprof direct opeisbaar. 
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht schriftelijk te ontbinden indien: 
  • Logiprof ondanks herhaalde schriftelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten; of 
  • Logiprof zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt; of 
  • De overeengekomen proeftijd van de medewerker nog niet is verstreken. 
 4. Bij ontbinding van de Opdracht tijdens de overeengekomen proeftijd brengt Logiprof de gewerkte uren in rekening bij Opdrachtgever. 
 5. Indien Opdrachtgever een Opdracht wil ontbinden om andere redenen geldt dit als een tussentijdse opzegging waar een opzegtermijn van vier weken voor staat. Logiprof heeft in dat geval het recht deze opzegtermijn in rekening te brengen bij Opdrachtgever, ook indien Opdrachtgever per direct of binnen de termijn van vier weken geen gebruik meer wenst te maken van de inzet van de medewerker om welke reden dan ook. 
 6. Logiprof mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Logiprof behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 3.3: Vervanging van ingezette medewerkers

 1. De ingezette medewerkers zullen tijdens de uitvoering van een Opdracht in principe niet worden vervangen. Logiprof is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette medewerker door een andere medewerker onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Logiprof.
 2. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. 
 3. Logiprof zal contact opnemen met Opdrachtgever zodra te verwachten valt dat een medewerker, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zal zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Logiprof verplicht zich Opdrachtgever volledig te informeren omtrent de reden van de niet beschikbaarheid van de medewerker en omtrent de verwachte duur daarvan. 
 4. Bij Interim-management kan Logiprof in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag geen invloed hebben op de kwaliteit of continuïteit van de te verrichten adviesdiensten. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van Logiprof. 
 5. Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker verplicht Logiprof zich tot optimale inspanning om zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen. Logiprof schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Logiprof bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker niet, of niet op korte termijn, of niet op dezelfde wijze en in dezelfde omvang, voor vervanging kan zorgen.
 6. Bij vervanging zullen Logiprof en Opdrachtgever gezamenlijk bepalen welke kosten voor inwerken voor rekening van Logiprof c.q. Opdrachtgever komen. Partijen zullen de inwerkperiode in alle redelijkheid gezamenlijk vaststellen.

Artikel 3.4: Overname van ingezette medewerkers

 1. Overname van de ingezette medewerker tijdens of na een Detacheringopdracht of Interim-managementopdracht is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan. 
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen werkt een Deta-vast medewerker van Logiprof minimaal 1040 declarabele uren bij Opdrachtgever, voordat de medewerker zonder tussenkomst van Logiprof direct of indirect voor Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie in dienst kan treden of werkzaamheden kan verrichten.

Artikel 3.5: Leiding en toezicht

 1. Bij Detachering en Deta-vast vinden de werkzaamheden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Bij Interim- management is geen sprake van vaste functievervulling zijnde een loondienstbetrekking of een betrekking waarbij rechtspositioneel een hiërarchische gezagsverhouding ontstaat tussen Opdrachtgever en Logiprof, maar een situatie waarbij de extern adviseur de tijdelijke rol van leidinggevende inneemt. 
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten en ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt.
 4. Het is Opdrachtgever zonder toestemming van Logiprof niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen, voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening geldt dat Opdrachtgever alle relevante verplichtingen jegens Logiprof op zijn beurt met zijn klant/Opdrachtgever overeenkomt en dat Opdrachtgever jegens Logiprof volledig instaat voor de nakoming daarvan. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Logiprof en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering bij Interim-management of inschakelen van andere dan in de offerte genoemde personen bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Logiprof geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 
 6. Opdrachtgever verklaart bij deze dat de operationele verantwoordelijkheid bij het vervullen van een Interim-management
  door Logiprof bij Logiprof ligt, maar de rechtspositionele eindverantwoordelijkheid en gevolgen van handelingen inclusief bij handelingen met een rechtspositioneel karakter als tekeningsbevoegdheid, goedkeuring begroting, aanstelling medewerkers, etc.- bij de Opdrachtgever ligt. 
 7. Dientengevolge maken Opdrachtgever en Logiprof bij aanvang van de opdracht duidelijke, op schrift te stellen werkafspraken omtrent de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Artikel 3.6: Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk bij Interim-management

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomende aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, meldt Logiprof dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk. 
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Logiprof in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien genoemde aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aparte en aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 3.7: Arbeidsomstandigheden

 1. Bij Detachering en Deta-vast is Opdrachtgever binnen de grenzen van de opdracht, bevoegd en verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Hieronder is met name begrepen dat Opdrachtgever verplicht is te zorgen voor arbeidsomstandigheden voor medewerkers die voldoen aan alle wettelijke eisen. 
 2. Door de Opdrachtgever wordt bij Interim-management, informatie, medewerkers en werkruimte ter beschikking gesteld om de uitvoering en de tijdplanning van de opdracht optimaal te laten verlopen. De Opdrachtgever verstrekt conform afspraak tijdig alle documenten en gegevens die Logiprof nodig heeft.
 3. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. 
 4. Indien niet nakoming van het bepaalde in bovenstaande er toe leidt dat Logiprof jegens medewerker of derden aansprakelijk is voor
  enig bedrag, is Opdrachtgever gehouden dit bedrag aan Logiprof te voldoen. 
 5. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Logiprof verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 
 6. Opdrachtgever legt aan Logiprof geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

Artikel 3.8: Arbeidsomvang

 1. De arbeidsomvang van de medewerker bij Opdrachtgever is 8 uur per dag, 5 dagen per week (40 uur per week) tenzij anders
  overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht de medewerker elke werkdag met uitzondering van de wettelijk erkende feestdagen in de overeengekomen periode in de gelegenheid te stellen het aantal overeengekomen uren zijn werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien Opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Logiprof het tarief te voldoen over het overeengekomen aantal uren per dag vermenigvuldigd met het aantal werkdagen.

Artikel 3.9: Werktijden

 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker bij een Detacherings- of Detavast opdracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zonder nadere afspraken zullen de werktijden altijd vallen van maandag tot en met vrijdag tussen 6:00 en 19:00 uur. 
 2. De werktijden voor een Interim opdracht bestaat uit twee dagdelen van vier uren, danwel het aantal gewerkte uren naargelang is overeenkomen.
 3. Opdrachtgever dient Logiprof gedurende de opdracht tijdig (minimaal 4 weken voor plaatsvinden) te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen. Indien Opdrachtgever hierover geen of niet tijdig informatie verstrekt is het Logiprof toegestaan om de niet gewerkte uren bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3.10: Tarieven

 1. Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Over het tarief, de toeslagen, eventuele opdracht gebonden kosten en overige kostenvergoedingen wordt op de factuur BTW in rekening gebracht.
 2. Het door Opdrachtgever aan Logiprof verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop Logiprof op grond van de overeenkomsten aanspraak heeft.
 3. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de Logiprof noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen zal na voorafgaande berichtgeving worden doorberekend. 
 4. Indien er sprake is van een eenmalige opdracht zal Logiprof na afronding van de dienstverlening de verleende dienst en de eventuele kosten op basis van het overeengekomen tarief aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Indien voor aanvang van de werkzaamheden het tarief voor een medewerker niet in een door Opdrachtgever getekende Opdracht is bevestigd, wordt gefactureerd op basis van het tarief waarvoor de medewerker door Logiprof bij Opdrachtgever is aangeboden.
 6. Overwerk (meer dan 40 uur per week) en werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt gefactureerd conform onderstaande schema, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
  • ma - vr: 100% (6-19u), 19-22u(125%), 22-06u (150%)
  • zaterdag: 150%
  • zondag en feestdagen (ma-vr/za-zo): 200% 
 7. Indien er sprake is van een eenmalige opdracht zal Logiprof na afronding van de dienstverlening de verleende dienst en de eventuele kosten op basis van het overeengekomen tarief aan Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3.11: Tijdverantwoording

 1. Bij Detachering en Deta-vast is de Opdrachtgever verplicht zich binnen drie werkdagen na het einde van een periode van twee weken tot het accorderen van urenstaten waarop door medewerker gewerkte uren zijn geregistreerd. Facturatie vindt voor zover mogelijk plaats op basis van door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten. Indien niet tijdig een geaccordeerde urenstaat wordt aangeleverd dan worden de gewerkte uren gefactureerd o.b.v. informatie verstrekt door de ingezette medewerker. De Opdrachtgever is ertoe gehouden deze factuur te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn.
 2. Logiprof draagt er zorg voor dat van de Interim-managementopdracht per periode van twee weken een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.
 3. Opdrachtgever is gehouden rop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld. Opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

Artikel 3.12: Loonheffingen

 1. Logiprof beschikt over een G-rekening als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Invorderingswet 1990. Indien Opdrachtgever dit wenst zal Logiprof een kopie van de overeenkomst G-rekening overleggen.
 2. Opdrachtgever kan 25% van het aan Logiprof volgens diens factuur verschuldigde bedrag storten op de G-rekening van Logiprof, in verband met de verschuldigde loonheffingen voor medewerkers ingezet ter uitvoering van de Opdrachten. De storting op de G-rekening moet voorzien zijn van het nummer van de factuur.
 3. Na de storting van genoemd bedrag op de G- rekening en betaling van de resterende deel van het factuurbedrag aan Logiprof wordt Opdrachtgever vrijgesteld van haar betalingsverplichtingen jegens Logiprof en Logiprof vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van de fiscus dan wel van de bedrijfsvereniging, in verband met eventueel af te dragen loonbelasting en/of premies ter zake van de sociale verzekeringswetten.

Artikel 3.13: Aansprakelijkheid

 1. Logiprof zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van de door Logiprof nader bekeken kandidaat in het kader van een selectieprocedure. Logiprof is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de opdracht vrijwaart. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de aanvang van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Logiprof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Logiprof is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Logiprof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Logiprof worden verstrekt.
 5. Bij Interim-management is de aansprakelijkheid van Logiprof jegens de Opdrachtgever, in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, ongeacht uit welken hoofde, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van enige opdracht of overeenkomst, zal steeds zijn beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade. 
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan of bekend worden daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Logiprof heeft gemeld.
 7. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Logiprof voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie of verminking of verlies van data, gederfde winst, gemiste besparingen., etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Handelingen van de medewerker kunnen niet worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming van de zijde van Logiprof indien de medewerker werkt onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of diens Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van opzettelijk handelen, bewuste roekeloosheid of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van Logiprof voortvloeiend uit enige andere oorzaak is uitgesloten.
 9. Opdrachtgever is gehouden om Logiprof te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst van opdracht verband houdende of uit voortvloeiende c.q. samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee in verband houdende financiële gevolgen. Een en ander laat de zorgplicht van Logiprof als goed opdrachtnemer onverlet. Indien Logiprof, ondanks het hiervoor gestelde, door en derde aansprakelijk wordt gesteld en Logiprof in dat geval schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Logiprof voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres. 
 10. Iedere aansprakelijkheid van Logiprof vervalt door het verloop van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat adviezen aan Opdrachtgever of aan betrokken derden (zie werden uitgebracht. Logiprof pleegt jegens Opdrachtgever of jegens de betrokken derde pas dan wanprestatie, indien Logiprof bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende specialist in het betreffende vakgebied had kunnen en moeten vermijden en nadat opdrachtnemer door Opdrachtgever of betrokken derde schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen Logiprof aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. Iedere aansprakelijkheid van Logiprof vervalt door het niet voorafgaand doorlopen van de procedure inzake vragen en klachten . Indien communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaatsvindt met behulp van elektronische middelen als e-mail en internet zijn beide partijen gehouden zorg te dragen voor standaard virusprotectie.
 11. Logiprof is noch jegens Opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en / of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten, zulks behoudens opzet of grove schuld.

Artikel 3.14: Vertrouwelijke informatie/ Geheimhouding

 1. Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. Het staat Opdrachtgever vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Logiprof over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Logiprof. Logiprof is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de medewerker.

Artikel 3.15: Intellectueel Eigendom

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om een overeenkomst met medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake intellectuele eigendomsrechten.
 2. Logiprof is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de medewerker verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich beroept op enig recht van intellectueel eigendom. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. Wederzijdse partijen mogen modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, niet kopiëren of reproduceren, op welke wijze en voor welk doel ook, tenzij daarvoor schriftelijk voorafgaande schriftelijk haar voorafgaande toestemming heeft verleend.

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Alert
Logiprof BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close