Schiphol
Other details
Match criteria
Specialism
  • Logistics services
Hours per week
  • 40

Warehousemanager a.i.

Vervuld

Job description

Functiecontext:
Werkomstandigheden:
Normale kantoor- loodsfunctie waarin, in dag en avonddiensten gewerkt wordt.

Functionele bevoegdheden:
Ressorteert onder de Manager Operations. Is mede budget verantwoordelijk en treedt binnen de gestelde beleidskaders zelfstandig op.
Geeft leiding aan de Teamleaders. Draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers in genoemde afdeling.
Werkt volgens de operationele en algemene richtlijnen.
Geeft functionele aanwijzingen aan de Teamleaders en Chap Employees.
Werkt samen met de Business Support Officer.
Bepaalt zelf prioriteiten en regelt naar eigen inzicht de werkzaamheden; houdt hierbij rekening met een veelheid aan samenhangende factoren.
Organiseert afdelings-, intern werkoverleg; zit de bespreking voor en zorgt voor rapportage voor management en medewerkers.

Resultaatgebieden (5-9) en Kernactiviteiten:
Beleid:
Bewaakt de stijl van de presentatie van de organisatie.
Vertaalt missie, visie en daaruit voortvloeiende bedrijfsdoelstellingen naar operationele doelen en activiteiten in meetbare eenheden (KPI’s).
Is verantwoordelijk voor uitvoer en organisatie van optimaal personeels-, ARBO-, security en veiligheidsbeleid.
Is verantwoordelijk voor de beheersing, het mede ontwikkelen en implementeren van het opleidingsbeleid.

Leidinggeven:
Geeft hiërarchisch leiding aan de CHD afdeling van Handling Cargo, direct 3 Teamleaders 5 Chaps en indirect (5-10) Loods employees.
Treedt motiverend, coachend en instruerend op, gericht op een eenduidige stijl en hoge mate van kwaliteit en productiviteit van werken.

Planning:
Draagt zorg voor een adequate inzet van mensen en middelen. Heeft hierin een proactieve houding. Informeert betrokkenen en laat zich informeren. Treedt regelend en sturend op.
Verzorgt de uren en aan/afwezigheidadministratie.
Draagt zorg voor de voorbereiding van de dagplanning, op korte en middellange termijn.

Budgetbewaking:
Is verantwoordelijk voor de operationele kosten op afdelingsniveau.
Controleert de uren en overuren en geeft hiervoor toestemming.
Beheert kleding en equipment op afdelings niveau.

Analyse en rapportage verzorging:
Draagt zorg voor ontwikkelen, opstellen en uitvoering van de complete management rapportages.
Analyseert de resultaten en stuurt bij.

Ontwikkeling, vernieuwing en implementatie:
Werkt aan kwaliteitsverbetering mbt service en productiviteit, signaleert knelpunten o.a. door invoering van nieuwe werkmethoden, standaardisatie, e.d.. Doet hiertoe voorstellen en verzorgt de implementatie.

Personeel:
Draagt zorg voor een adequate personele bezetting, waarvan verzuimmanagement en ontwikkeling onderdeel uitmaakt.
Draagt mede zorg voor werving en selectie van medewerkers voor de afdeling.
Ziet toe op uitvoering van scholing- en inwerkprogramma’s.
Voert functionerings/voortgangs- en beoordelingsgesprekken met Teamleaders en Chaps. Stelt rapportage op over gevoerde gesprekken t.b.v. het personeelsdossier. Draagt verantwoording voor de uitvoering van functionerings- en beoordelingsgesprekken tussen Teamleader en Loods Employees.

Uitvoering:
Regelt werkzaamheden, stelt mede procedures op en legt werkafspraken vast, zodanig dat informatie toegankelijk is voor de organisatie.
Is verantwoordelijk voor incidentmanagement.
Ziet toe op de naleving van gedragsregels, procedures en werkmethoden, standaardisatie, ARBO, security en veiligheid. Doet hiertoe verbeter voorstellen.
Draagt zorg voor de realisatie en borging van de met de klant en of management overeengekomen afspraken.
Draagt zorg voor TAPA beheer.

Contact: (met wie, frequentie, onderwerpen)
Intern:
Regelt afstemming tussen de Loods Chaps en de Teamleaders.
Vele malen dagelijks.
Dagelijkse afstemming van werkzaamheden met Manager Operations.
Wekelijks contact met Business Support Officer.
PW Groep maandelijks omtrent lopende zaken, met name op het gebeid van personeelsmanagement.
Overige medewerkers op regelmatige basis.

Extern:
Overleg met maatschappijen om opdrachten en uitvoeringseisen af te stemmen.
Overleg met Expediteurs om opdrachten en uitvoeringseisen af te stemmen.
Overleg met leveranciers en vervoerders.
Alle partijen dagelijks
Daarnaast maandelijks overleg met bovenstaande partijen om structurele kwaliteitsverbeteringen te initiëren en te realiseren.
Heeft wekelijks contact met Douana voor overdracht van informatie en afstemming van resultaten en processen.

Requirements

Competenties:
Opleidingsniveau:HBO

Kennisgebieden:
Management en leidinggeven en logistieke kennis, computervaardigheden, communicatie, personeelsbeleid en een zeer goed inzicht in bedrijfsprocessen. Financiële kennis en cijfermatig inzicht. Kent de marktontwikkelingen op het gebied van luchtvracht en wegtransport. Heeft algemene kennis van douane zaken.

Gedragsvaardigheden:
Integriteit 3
Initiatief 3
Samenwerken 3
Resultaatgerichtheid 3
Plannen en organiseren 3
Overtuigingskracht 3
Sturend en coachend leiding 3
Delegeren 3
Onafhankelijkheid/zelfstandigheid 2
Klant/servicegericht 2
Probleemanalyse 2

Location

Schiphol

Contact person

G. Berk

Job alert
Are you looking for a new challenge in logistics or supply chain management? We always have several job openings. Register your e-mail address and you will receive the latest Logistics or Supply Chain job openings.
Logiprof BV uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.