Skip to main content

Algemene voorwaarden

Onderstaande de algemene voorwaarden van de dienstverlening van Logiprof.

Artikel 1: Definities

Logiprof is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 28092873.

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon  aan wie door Logiprof een offerte wordt verstuurd, personeel beschikbaar wordt gesteld of met Logiprof en overeenkomst sluit.
 2. Onder kandidaat wordt verstaan iedereen die zich inschrijft, solliciteert of is benaderd door Logiprof met als doel bemiddeld te worden door Logiprof in welke vorm dan ook.
 3. Onder detachering  en interim management verstaan we het inlenen van een kandidaat van Logiprof door de opdrachtgever voor een bepaalde tijd of een project. 
 4. Onder werving en selectie verstaan we het direct in dienst nemen van een kandidaat die is aangedragen door Logiprof, waarbij een werving & selectie fee in rekening zal worden gebracht.

Artikel 2: Toepasbaarheid

 1. Logischerwijs zijn de algemene voorwaarden van  toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen en  overeenkomst van Logiprof.
 2. De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever vervalt.
 3. Indien er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken of op het moment dat er aanvullende voorwaarden worden vastgesteld gelden deze pas indien dit vooraf met Logiprof is overeengekomen.

Artikel 3: Dienstverlening

 1. Iedere opdracht tot het detacheren, interim management of werving en selectie zal middels een schriftelijke overeenkomst aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 2. De opdrachtgever is aan Logiprof een opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door Logiprof aan opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde, gedetacheerde of interim kandidaat in dienst treed of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.
 3. De door Logiprof gerekende tarieven alsmede werving & selectie fees zijn excl. BTW en indien van toepassing reiskosten. Bij het ter beschikking stellen van de kandidaten verstrekt de opdrachtgever de volledige informatie inzake de geldende beloning. Indien Logiprof door foutieve gegevens een boete ontvangt zijn de kosten van boete voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In het geval van detachering en interim management zijn de opgegeven tarieven inclusief lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reservering en bureaumarge en hebben betrekking op de voorgestelde kandidaat, waarbij er geen rechten kunnen worden ontleend ten aanzien van toekomstige voorstellen.
 5. In het geval van werving en selectie zal er bij indiensttreding van de kandidaat worden gefactureerd. 
 6. Tenzij de opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen 8 dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst als bindend gezien. 
 7. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever gegevens van door Logiprof voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logiprof met derden te delen. Indien dit toch gebeurd kan Logiprof een boete van € 5.000 per direct opeisen
 8. Maandelijks worden de uren door de medewerker ingevuld, waarbij het de taak is van de opdrachtgever om erop toe te zien dat de ingevulde uren, overuren en verlofuren juist zijn ingevuld. De opdrachtgever aanvaard daarmee de verantwoordelijkheid van de rapportages. Contact inzake de uren loopt via Logiprof
 9. Voor schade, waarvoor de door Logiprof afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan Logiprof nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 10. Het is beide partijen toegestaan om in geval van faillissement met onmiddellijke ingang de overkomst te ontbinden. In dit geval vindt de afrekening plaats op basis van de stand van opdracht en de gemaakte kosten.
 11. Logiprof zal in het geval van detacheren de tarieven NIET tussentijds verhogen. De afspraken worden gemaakt op basis van een detacheringstermijn van 1.700 gewerkte uren en daar wordt gedurende de looptijd geenszins een aanpassing op gemaakt in de vorm van bijvoorbeeld een indexatie. CAO verhogingen zijn daarbij uitgezonderd, want deze zullen 1 op 1 worden doorbelast dus zonder extra bureaumarge en dergelijke.
 12. In het geval van ziekte is Logiprof niet verantwoordelijk voor vervanging van het ingezette personeel. Logiprof heeft wel een inspanningsverplichting indien de opdrachtgever dat op prijs stelt. 
 13. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bij Logiprof om medewerkers van Logiprof gedurende de detacherings-  interim periode in dienst te nemen. De uitzondering hierop is uiteraard op het moment dat de medewerker al zijn 1.700 gewerkte uren voor de opdrachtgever heeft volbracht.
  Deze periode is 12 maanden na de laatste dag van het betreffende personeelslid bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever toch wil dat de werknemer werkzaamheden voor hem gaat verrichten dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Logiprof, waarna opdrachtgever en Logiprof in overleg zullen treden over de afwikkeling.
 14. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Logiprof in contact is gekomen met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld doordat deze door Logiprof aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief of werving en selectie fee (22% van het jaarsalaris incl. vakantiegeld), dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1700 uren.

Voor de toepassing voor dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding  met een werknemer verstaan:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aanstellen van de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
 • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
Artikel 4: Overeenkomsten
 1. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen tenzij voorafgaand schriftelijk overeen is gekomen.
 2. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk binnen 5 dagen aan Logiprof te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever gebonden aan zijn betalingsverplichting.
 3. Ingeval Opdrachtgever (i) enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel (ii) surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, en worden deze vorderingen vanaf dat moment vermeerderd met een vertragingsrente van 1% per maand berekend over de hoofdsom van het aldus verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering door Opdrachtnemer van enige door Opdrachtgever verschuldigde betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
 5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de kosten en vergoedingen, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en zal pas daarna strekken tot betaling van de hoofdsom van de openstaande vorderingen.
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever ten gunste van Opdrachtnemer adequate zekerheid stelt tot nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten tot Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer aan deze verplichting heeft voldaan.
 7. Op alle geschillen tussen opdrachtgever en Logiprof is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter
Artikel 5: Geheimhouding
 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroeps- plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de Specialist die betrokken is bij de werkzaamheden.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
 3. Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van belang kan zijn.
 5. Opdrachtgever is ten aanzien van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht verstrekte (persoons) gegevens gehouden de wettelijke bepalingen rond privacybescherming na te leven.